ගැලරිය

දිලිදු පවුල් සදහා නව නිවාස පිරිනැමිම
.

ශිෂ්‍යත්ව සම්මන්තනය
2018.07.12

කසල පොළ – ඔරුවල සීවලී මාවත
2018.07.09

කසල පොළ – කොතලාවල
2018.07.09

පෙරටු කාර්යාලය
2018.07.04

සල්ලාපය
2018.06.26

සදහම් චින්තව
2018.06.18

ජේෂ්ඨ පුරවැසි අවමංගල්‍යාධාර ලබාදීම
2018.06.12

ගංවතුර ආධාර (පිසූ ආහාර ලබාදීම)
2018.05.22

මහජන දිනය
2018.05.16

නව කොමසාරිස් වැඩ භාරගැනීම
2018.05.16

ප්‍රථම මහා සභා වාරය
2018.04.03

පුරපති අභිශේකය
2018.03.29

ක්‍රිකට් තරගාවලිය
2018

දහම් පාසල් ගුරු උපහාර
2018

දිලිදු පවුල් සදහා නව නිවාස පිරිනැමිම
නිවසක උරුමය 04.11.2018

නිකසල පියස
2018.10.26

පුරහල ගමට
ජංගම සේවා 2018.10.21

වප්මඟුල් උත්සවය
2018.10.23

සෞඛය සේවක පුහුණු වැඩ සටහන
2018.11.07