පුස්තකාල සේවා සැපයිම

සාමාජික අයඳුම්පත – රු.   15.00
සාමාජික මුදල

වැඩිහිටි                               – රු. 100.00
ළමා                                    – රු.   50.00

සාමාජිකත්වය අළුත් කිරීම වසර 02 වරක්

වැඩිහිටි                               – රු.  50.00
ළමා                                    – රු.  25.00

පුමාද ගාස්තු වැඩිහිටි එක් පොතක් සඳහා

දින 01 සිට 30 දක්වා දිනකට           – රු. 3.00

දින 31 සිට 90 දක්වා දිනකට           – රු. 3.50

දින 91 සිට 180 දක්වා දිනකට         – රු. 4.00

දින 180 ට වැඩි දක්වා දිනකට         – රු. 5.00

(ළමා සාමාජිකත්වය සඳහා ප්‍රමාද ගාස්තු මින් 50 % කි.)

අන්තර්ජාල සේවා පහසුකම් පැය ½ කට රු. 25.00

පුස්තකාල පාඨක සමාජයේ සාමාජිකයෙකු අන්තර්ජාල සේවා පහසුකම් ලබාගැනීමේදී දිනකට පළමු  පැය ½ ගාස්තුවෙන් නිදහස් වේ.

ඡායා පිටපත් සේවා සැපයිම

A4 තනි පැත්ත – රු. 3.00

A4 දෙපැත්ත – රු. 4.00

Legal තනි පැත්ත – රු. 5.00

Legal දෙපැත්ත – රු. 5.00

A3 තනි පැත්ත – රු. 7.00

A3 දෙපැත්ත – රු. 9.00

කඩුවෙල පුස්තකාලය දු.ක අංක : +94 113 560 167

අතුරුගිරිය පුස්තකාලය දු.ක අංක : +94 112 742 768

බත්තරමුල්ල පුස්තකාලය දු.ක අංක : +94 112 885 587