ක්‍රීඩා පිටිය වෙන් කර ගැනීම

බත්තරමුල්ල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය මගින් ජී.එච් බුද්ධදාස ක්‍රීඩාංගනය වෙන් කර ගත හැක.

  • ජී.එච් බුද්ධදාස ක්‍රීඩාංගනය – පැලවත්ත
  • දිනකට ගාස්තුව – රු. 56,055.00