ක්‍රීඩා පිටිය වෙන් කර ගැනීම

බත්තරමුල්ල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය මගින් පැලවත්ත ජී.එච් බුද්ධදාස ක්‍රීඩාංගනය වෙන් කර ගත හැක.