ආයුබෝවන්

කඩුවෙල  මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශය බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයට අයත් වේ. මෙම  බල ප්‍රදේශය උතුරින් කැළණි ගඟ මඟින්ද, නැගෙනහිරින් නාකඩමුල්ල ඇළ/ දිගල දෙනිය පිට ඇළ මඟින්ද, දකුණින් පුවක්ගහදෙනිය යාය/ මැදිඇල/ බන්ඩාරදෙනිය යන සිමා මගින්ද බටහිරින් ශ්‍රී ලංකා ජපන් මිත්‍රත්ව මාර්ගය/ දියවන්නා ඔය/ දියවන්නා වගුර මගින්ද මායිම් වේ.

කඩුවෙල  මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශය බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයට අයත් වේ. විශාලත්වය අතින් සලකන විට ‍‍‍‍‍ මහා නගර සභා අතරින් ලංකාවේ පළමු තැන හිමිවන අතර ජලාශද ඇතුලත්ව මුඑ බිම් ප්‍රමාණය ව.කි.මි. 87.71 කි. මෙම භුමි ප්‍රමාණය කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ භූමි ප්‍රමාණයෙන් 13.4% කි. 2016 වර්ෂය අවසන් වනවිට මෙම ප්‍රදේශයේ මුළු ජනගහණය 260,341 ක් ලෙස වාර්තා වී ඇත.

පුවත්

හිඟ වරිපනම් සහන කාලය සැප්තැම්බර් 15 අවසන්
අතුරුගිරිය - ජංගම සේවා වැඩසටහන් දෙකක්
කඩුවෙල මහා නගර සභා දිනය - 2019
ජපන් ජාතික දූත පිරිස සමඟ කළ සාකච්චාව
ජපන් ජාතික දූත පිරිස සමඟ කළ සාකච්චාව
ගරු නගරාධිපති බුද්ධික ජයවිලාල් මැතිතුමාගේ ජන්ම දිනයට සමගාමිව 2019.03.21 දින ජනතාවාදී සේවා කිහිපයක් සිදුකරන ලදි
පුරහල ගමට - පුරපති ජංගම සේවය
© 2018 කඩුවෙල මහා නගර සභාව. අවසන්වරට යාවත්කාලින කලේ : Jul 23, 2019 @ 10:09 am. නිර්මාණය : ITRDA