ගැලරිය

සාහිත්‍යාවලෝකනාභිමානී – 2022

සහ

කාර්යසාධනාභිමානී – 2019/2020

අයවැය 2023

2022-12-08

කඩුවෙල මහා නගර සභා ප්‍රධාන කාර්යාලීය නව ප්‍රවේශ පරිශ්‍රය ජනතා අයිතියට.

2022-11-24

කසල අංගනය (රන්පැලැස්ස)  2022.02.10

තාර්කික පරපුරක අඩහැරය “රිට්ස්බරි වාදීභ” අවසන් මහා තරගය  2022.01.28

8 කඩුවෙල පුවත් වීමංසාව
2021.03.15

නව වියමන
2020.08.18

අයි. ජෝතිපාල මාවත
පුළුල්කර සංවර්ධනය – 2020.02.18

මාලබේ නගරය පිරිසිදු කිරීමේ
වැඩ සටහන – 2020.02.18

වාදීභ – විවාද තරගාවලියේ
පළමු වටයේ තරග – 2020.02.17 – II

වාදීභ – විවාද තරගාවලියේ
පළමු වටයේ තරග – 2020.02.17 – I

වාදීභ – විවාද තරගාවලියේ පළමු වටයේ
තරග – 2020.02.14

වාදීභ – විවාද තරගාවලියේ
පළමු වටයේ තරග – 2020.02.13 – I

වාදීභ – විවාද තරගාවලියේ
පළමු වටයේ තරග – 2020.02.13 – I

කඩුවෙල යාකල ප්‍රදේශයේ අඩු අදායම්
පවුලක් වෙත නිවසක් – 2020.02.12

නිදහස් සැමරුම
2020.02.04

පැල සිටවීමේ වැඩසටහන
2020.01.08

2020 නව වර්ෂය සදහා පෙර පාසල
ආරම්භ කිරීම – 2020.01.06

නව වසරේ වැඩ ඇරඹුම 2020
2020.01.01

නත්තල් සැමරුම් වැඩසටහන
2019.11.24

ඊ-ස්වාභිමානි
2019.10.18

ජනාධිපති පරිසර සම්මාන
2019.10.29

“පළමු පාසල මව් කුසයි”
2019.10.11

පෙර පාසල් ගුරු පුහුණු වැඩසටහන
2019.10.05

“සතුන් වෙනුවෙන් අපි”
2019.10.04

ලෝක ළමා දිනය
2019.10.01

ප්‍රජා ශාලා ගොඩනැගිල්ලක් ලබා දීම
2019.09.29

අන්තර් පාසල් විවාද තරගාවලිය
වාදීභ 2019 – 2019.09.20

2020 ජාතික සාහිත්‍ය උළෙල සදහා
පැවැත් වූ මූලික වැඩසටහන
2019.09.13

පොදු පහසුකම් සදහා භූමි
ප්‍රදේශය ලබා දීම – 2019.08.26

කඩුවෙල මහා නගර සභා දිනය – 2019
2019.08.08

ගෙවතු වගාකරුවන් දැනුවත් කිරිමේ
වැඩ සටහන – 2019.08.07

උඩවත්ත – පොතුඅරාව මාර්ගය
පුළුල් කිරීම – 2019.08.03

ජයවඩනගම නිවාස සංකිර්ණයේ
කසල පොල – 2019.07.27

මාලබේ, ජෝතිපාල මාවත පුලුල් කිරීම
2019-07-20

මාලඹේ වැව පාර සංවර්ධනය කිරීම
2019-07-20

පුහුණු වැඩසටහන
2019-07-20

අතුරුගිරිය ලේක්ටෙරස් නිවාස
සංකිර්ණයේ කසළ පොල – 2019-07-20

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරනය පිළිබද වැඩසටහන
2019-07-10

වෙසක් පෝය නිමිත්තෙන් පැවැති ධර්ම දේශනාව

ජපන් ජාතික දූත පිරිස සමඟ කළ සාකච්චාව – 2019-04-02

ශාන්තාලෝකගම පෙර පාසල නවීකරණය කිරිම – 2019.03.07

බත්තරමුල්ල මහජන පුස්ථකාලයේ නව කියවීමේ ශාලාව විවෘත කිරිම – 2019.03.21

නව පාලම් තරාදිය හා ආරක්ෂිත කැමරා පද්ධතිය විවෘත කිරිම – 2019.03.21

කසළ කළමනාකරණ Mobile App හදුන්වා දිම – 2019.03.21

“පුරහල ගමට- පුරපති ජංගම සේවය”
වැලිහිද – 2019.01.12

“පුරහල ගමට- පුරපති ජංගම සේවය”
යාකාල – 2019.01.12

අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ මධ්‍යස්ථානය
නිරීක්ෂණය කිරීම – 2019.01.01

ප්‍රජා සේවාවන් රැසක්
2019.01.01

නව ටැක්ටර් රථ 06 ක් හා නව බස් රථය
සේවයේ යෙදවීම – 2019.01.01

2019 සදහා රාජකාරි කටයුතු ඇරඹීම
2019.01.01

නිවසක උරුමය වැඩසටහන
2018.12.23

එක් දින සේවා වැඩසටහන
2018.12.19

නගර අලංකරන වැඩ සටහන
2018.12.08

2019 ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කිරිම
හා අය වැය ජන්ද විමසිම 2018.12.04

සිසු දිරිය සරු බිමට සහ දිරිය වනිතා
සහතික ප්‍රදානය 2018-11-27

සෞඛය සේවක පුහුණු වැඩ සටහන
2018.11.07

දිලිදු පවුල් සදහා නව නිවාස පිරිනැමිම
නිවසක උරුමය 2018.11.04

නිකසල පියස
2018.10.26

වප්මඟුල් උත්සවය
2018.10.23

පුරහල ගමට
ජංගම සේවා 2018.10.21

දිලිදු පවුල් සදහා නව නිවාස පිරිනැමිම
.

ශිෂ්‍යත්ව සම්මන්තනය
2018.07.12

කසල පොළ – ඔරුවල සීවලී මාවත
2018.07.09

කසල පොළ – කොතලාවල
2018.07.09

පෙරටු කාර්යාලය
2018.07.04

සල්ලාපය
2018.06.26

සදහම් චින්තව
2018.06.18

ජේෂ්ඨ පුරවැසි අවමංගල්‍යාධාර ලබාදීම
2018.06.12

ගංවතුර ආධාර (පිසූ ආහාර ලබාදීම)
2018.05.22

මහජන දිනය
2018.05.16

නව කොමසාරිස් වැඩ භාරගැනීම
2018.05.16

ප්‍රථම මහා සභා වාරය
2018.04.03

පුරපති අභිශේකය
2018.03.29

ක්‍රිකට් තරගාවලිය
2018

දහම් පාසල් ගුරු උපහාර
2018