ආයුබෝවන්

කඩුවෙල  මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශය බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයට අයත් වේ. මෙම  බල ප්‍රදේශය උතුරින් කැළණි ගඟ මඟින්ද, නැගෙනහිරින් නාකඩමුල්ල ඇළ/ දිගල දෙනිය පිට ඇළ මඟින්ද, දකුණින් පුවක්ගහදෙනිය යාය/ මැදිඇල/ බන්ඩාරදෙනිය යන සිමා මගින්ද බටහිරින් ශ්‍රී ලංකා ජපන් මිත්‍රත්ව මාර්ගය/ දියවන්නා ඔය/ දියවන්නා වගුර මගින්ද මායිම් වේ.

කඩුවෙල  මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශය බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයට අයත් වේ. විශාලත්වය අතින් සලකන විට මහා නගර සභා අතරින් ලංකාවේ පළමු තැන හිමිවන අතර ජලාශද ඇතුලත්ව මුඑ බිම් ප්‍රමාණය ව.කි.මි. 87.71 කි. මෙම භුමි ප්‍රමාණය කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ භූමි ප්‍රමාණයෙන් 13.4% කි. 2016 වර්ෂය අවසන් වනවිට මෙම ප්‍රදේශයේ මුළු ජනගහණය 260,341 ක් ලෙස වාර්තා වී ඇත.

පුවත්

2022 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

තව දුරටත්
2022 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

2022 – අය වැය සම්පාදනයට ජනතා යෝජනා ලබාගැනීම

තව දුරටත්
2022 – අය වැය සම්පාදනයට ජනතා යෝජනා ලබාගැනීම

” 8 කඩුවෙල පුවත් වීමංසාව ” පුවත් පත ජනගත කරන ලදි.

තව දුරටත්
” 8   කඩුවෙල පුවත් වීමංසාව ” පුවත් පත ජනගත කරන ලදි.

කඩුවෙල මහා නගර සභාවේ 2021 අයවැය වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත විය.

තව දුරටත්
කඩුවෙල මහා නගර සභාවේ 2021 අයවැය වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත විය.

නව වියමන – කඩුවෙල මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ජනතාවට පහසුකම් සැපයීම සම්බන්ධ රැස්වීම

තව දුරටත්
නව වියමන – කඩුවෙල මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ජනතාවට පහසුකම් සැපයීම සම්බන්ධ රැස්වීම

2021 – අය වැය සම්පාදනයට ජනතා යෝජනා ලබාගැනීම

තව දුරටත්
2021 – අය වැය සම්පාදනයට ජනතා යෝජනා ලබාගැනීම

ඉටුකමට කඩුවෙල යුතුකම

තව දුරටත්
ඉටුකමට කඩුවෙල යුතුකම

කොවිඩ් 19 වෛරසය පැතිරීම පාලනය | ඊ – සේවා සැපයීම

තව දුරටත්
කොවිඩ් 19  වෛරසය පැතිරීම පාලනය | ඊ – සේවා සැපයීම

ඔබට අත්‍යාවශය වියලි ආහාර ලබාදීමට අප සුදානම්

තව දුරටත්
ඔබට අත්‍යාවශය වියලි ආහාර ලබාදීමට අප සුදානම්

ඇඳිරි නීතිය අවස්ථාවේදිද කසල එකතුකම් කටයුතු නිසිපරිදි

තව දුරටත්
ඇඳිරි නීතිය අවස්ථාවේදිද කසල එකතුකම් කටයුතු නිසිපරිදි
©2019 කඩුවෙල මහා නගර සභාව - යාවත්කාලින කලේ : නොවැ. 1, 2021 @ 6:51 පෙ.ව. - නිර්මාණය ITRDA