ටෙන්ඩර් නිවේදන

No

Description

Download

1කඩුවෙල වැලිපිල්ලෑව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ රෝහණ ජයසේකරපුර ක්‍රීඩාංගණයේ යෝජිත සංවර්ධන කටයුතු.
2කඩුවෙල නගර සභාව සඳහා යෝජිත අතුරුගිරිය පෝරේහි ආදාහනාගාරයේ ඉදිකිරීම.
3සමුහ රථ වාහන රක්ෂණාවාරණයක් සඳහා මිල ගණන් ලබා ගැනීම – 2022
4 2023 වර්ෂය සඳහා කඩුවෙල මහා නගර සභාවට අයත් මස් කඩ කාමර 2023.01.01 සිට 2023.12.31 දක්වා බදු දීම සඳහා ටෙන්ඩර් ලංසු කැදවනු ලැබේ.
52023 වර්ෂය සඳහා කඩුවෙල බස් නැවතුම්පොළ, පොදු වෙළෙඳපොළ හා සතිපොළෙහි පිහිටා ඇති වැසිකිළි පද්ධති අවුරුදු එක (01) ක කාල සීමාවක් බදුදීම සඳහා ටෙන්ඩර් ලංසු කැදවනු ලැබේ.