ටෙන්ඩර් නිවේදන

No

Description

Download

12024 වර්ෂය සඳහා සනීපාරක්ෂක සේවා සැපයීම සදහා ලංසු ආරාධනයයි.
22024 වර්ෂය සඳහා කඩුවෙල මහා නගර සභාවේ වාහන සංචිත රක්ෂණය කිරීම සදහා මිල ගණන් ලබා ගැනිම.
32023 වර්ෂය සඳහා කඩුවෙල බස් නැවතුම්පොළ, පොදු වෙළෙඳපොළ හා සතිපොළෙහි පිහිටා ඇති වැසිකිළි පද්ධති අවුරුදු එක (01) ක කාල සීමාවක් බදුදීම සඳහා ටෙන්ඩර් ලංසු කැදවනු ලැබේ.

4 2023 වර්ෂය සඳහා කඩුවෙල මහා නගර සභාවට අයත් මස් කඩ කාමර 2023.01.01 සිට 2023.12.31 දක්වා බදු දීම සඳහා ටෙන්ඩර් ලංසු කැදවනු ලැබේ.