තොරතුරු නිලධාරීන්

නම් කළ නිලධාරියානම : දිල්රුක්ෂි ගමගේ මහත්මිය
ලිපිනය : නාගරික කොමසාරිස්, කඩුවෙල මහා නගර සභාව, කඩුවෙල.
දුරකථන : 011-2548492
විද්‍යුත් ලිපිනය : mckaduwela@gmail.com
තොරතුරු නිලධාරියානම : ඩබ්ලිව්.එම්.එස්.එස්. වන්නිනායක මිය
ලිපිනය : නීති නිලධාරී, කඩුවෙල මහා නගර සභාව, කඩුවෙල.
දුරකථන : 011-2579950
විද්‍යුත් ලිපිනය : legaldkmc@gmail.com