ආයුබෝවන්

කඩුවෙල  මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශය බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයට අයත් වේ. මෙම  බල ප්‍රදේශය උතුරින් කැළණි ගඟ මඟින්ද, නැගෙනහිරින් නාකඩමුල්ල ඇළ/ දිගල දෙනිය පිට ඇළ මඟින්ද, දකුණින් පුවක්ගහදෙනිය යාය/ මැදිඇල/ බන්ඩාරදෙනිය යන සිමා මගින්ද බටහිරින් ශ්‍රී ලංකා ජපන් මිත්‍රත්ව මාර්ගය/ දියවන්නා ඔය/ දියවන්නා වගුර මගින්ද මායිම් වේ.

කඩුවෙල  මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශය බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයට අයත් වේ. විශාලත්වය අතින් සලකන විට මහා නගර සභා අතරින් ලංකාවේ පළමු තැන හිමිවන අතර ජලාශද ඇතුලත්ව මුඑ බිම් ප්‍රමාණය ව.කි.මි. 87.71 කි. මෙම භුමි ප්‍රමාණය කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ භූමි ප්‍රමාණයෙන් 13.4% කි. 2016 වර්ෂය අවසන් වනවිට මෙම ප්‍රදේශයේ මුළු ජනගහණය 260,341 ක් ලෙස වාර්තා වී ඇත.

පුවත්

කඩුවෙල මහා නගර සභා සාහිත්‍ය උලෙළ 2023

තව දුරටත්
කඩුවෙල මහා නගර සභා සාහිත්‍ය උලෙළ 2023

2024 වර්ෂය සඳහා කඩුවෙල මහා නගර සභාවේ වාහන සංචිත රක්ෂණය කිරීම සදහා මිල ගණන් ලබා ගැනිම.

තව දුරටත්

සැපයුම්කරුවන් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම -2024 වර්ෂය

තව දුරටත්

යෝජිත බහු කාර්ය සේවා මධ්‍යස්ථානය සඳහා මුල් ගල් තැබීමේ අවස්ථාව 2023.08.27

තව දුරටත්
යෝජිත බහු කාර්ය සේවා මධ්‍යස්ථානය සඳහා මුල් ගල් තැබීමේ අවස්ථාව 2023.08.27

කඩුවෙල මහා නගර සභා දිනය 2023

තව දුරටත්
කඩුවෙල මහා නගර සභා දිනය 2023

කඩුවෙල මහා නගර සභා ක්‍රීඩා උළෙල

තව දුරටත්
කඩුවෙල මහා නගර සභා ක්‍රීඩා උළෙල

2024 අයවැය ලේඛනයට ඇතුළත් කිරීම සඳහා යෝජනා කැඳවීම

තව දුරටත්
2024 අයවැය ලේඛනයට ඇතුළත් කිරීම සඳහා යෝජනා කැඳවීම

ජනාධිපති පරිසර සම්මාන උළෙල 2021 – 2022

තව දුරටත්
ජනාධිපති පරිසර සම්මාන උළෙල 2021 – 2022

-වෙසක් බැති ගී සරණිය-

තව දුරටත්
-වෙසක් බැති ගී සරණිය-

“කඩුවෙල නැවුම් විදුලිය” ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එකතු කිරීම. 21.02.2023

තව දුරටත්
“කඩුවෙල නැවුම් විදුලිය”  ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එකතු කිරීම. 21.02.2023
©2019 කඩුවෙල මහා නගර සභාව - යාවත්කාලින කලේ : නොවැ. 15, 2023 @ 5:36 පෙ.ව. - නිර්මාණය ITRDA