ආකෘති පත්‍ර

අංකය

විස්තරය

බාගත කරගැනීම
1අනතුරුදායක ගස් ඉවත් කිරීම සදහා අයදුම්පත්‍රය
2අනුකුලතා සහතික ලබා ගැනීම සදහා අයදුම්පත්‍රය
3ගලි යන්ත්‍රයේ සේවය ලබා ගැනීම සදහා අයදුම්පත්‍රය
4පවරා නොගැනීමේ සහතික ලබා ගැනීම සදහා අයදුම්පත්‍රය
5පුස්තකාල සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම සදහා අයදුම්පත්‍රය
6මුදල් ගෙවා කසල ඉවත් කර ගැනීම සදහා අයදුම්පත්‍රය
7වරිපනම් බදු අංකයක් ලබා ගැනීම සදහා අයදුම්පත්‍රය (ATD)
8වීථි රේඛා සහතික ලබා ගැනීම සදහා අයදුම්පත්‍රය
9වෙළඳ කර්මාන්ත සමික්ෂණ පිළිබද අයදුම්පත්‍රය
10වෙළඳ බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සදහා අයදුම්පත්‍රය
11ශ්‍රවනාගාරය වෙන් කරවා ගැනීම සදහා අයදුම්පත්‍රය
12ඉඩම් අනුබෙදුමක් සදහා අනුමැතිය ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය
13ගොඩනැඟිලි සදහා අනුමැතිය ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය
14ක්‍රීඩා පිටිය වෙන් කර ගැනීම සදහා අයදුම්පත්‍රය
15පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සදහා අයදුම්පත්‍රය
16ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා
මාර්ගෝපදේශ.
17ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ නිෂ්කාශනය සඳහා
ඉල්ලුම් පත්‍රය.
18ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය තහවුරු කිරීම සඳහා
ඉල්ලුම් පත්‍රය.