අයි. ජෝතිපාල මාවත පුළුල්කර සංවර්ධනය කරන ලදි – 2020.02.18