பாடசாலைகளுக்கிடையிலான விவாதப் போட்டித் தொடர் 2019

CLEEN UP Mobile app பற்றி “மவ்பிம” பத்திரிகையுடன் நடாத்தப்பட்ட கலந்துரையாடல்

நிலுவை வீதவரியை செலுத்துவதற்கான சலுகைக் காலம் செம்டெம்பர் 15 முடிவடைகின்றது.

அத்துருகிரிய- இரண்டு நடமாடும் சேவை நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்

வரவு செலவு திட்டத்தை உருவாக்குவதற்கு மக்கள் கருத்துக்களை பெற்றுக்கொள்ளுதல் கௌரவமான அழைப்பு

ஜப்பானிய தூதுக்குழுவுடன் நடைபெற்ற கலந்துரையாடல்

கௌரவ நகரபிதா புத்திக ஜயவிலால் அவர்களின் பிறந்த தினத்திற்கு சமாந்தரமாக 2019.03.21 ஆம் திகதி மக்கள் நேயமிக்க சில சேவைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

“நகராட்சி கிராமத்துக்கு – நகர பிதாவின் நடமாடும் சேவை”