නිදහස් සැමරුම – 2020.02.04

අභිමානවත් 72 නිදහස් සැමරුම
නිදහසේ සැබෑ විරුවන්ට සෙත් පතා
පහන් පූජාව පසුගිය 04 වනිදා කොස්වත්ත අන්නාසිවත්ත විහාරස්ථානයේ අභීමාණයෙන් සමරුම…!