ලෝක ළමා දිනය – 2019.10.01

ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් අතුරුගිරිය ශාන්තාලෝකගම නගර සභා පෙර පාසලේ දරු දැරියන් සදහා සංවිධානය කල විනෝද චාරිකාව.