පොදු පහසුකම් සදහා භූමි ප්‍රදේශය ලබා දීම – 2019.08.26

ඔරුවල – මහජන මාවත එකමුතු සංසදය සදහා අවශ්‍යව තිබූ පොදු පහසුකම් සදහා භූමි ප්‍රදේශය ලබා දීමේ අවස්ථාව.