ඇඳිරි නීතිය අවස්ථාවේදිද කසල එකතුකම් කටයුතු නිසිපරිදි

කඩුවෙල සංවර්ධන කමිටු රැස්වීමේදී ප්‍රදේශයේ පදිංචි ජනතාවගේ මූලික අවශ්‍යතා සපුරාලීමට හදිසි තීරණ රැසක්!

කඩුවෙල මහා නගර සභාවේ අතුරුගිරිය මහජන පුස්තකාලය ස්වයංක්‍රීයකරණය.

පළමු පාසල මව්කුසයි – උපදේශාත්මක සහ රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන