පළමු පාසල මව්කුසයි – උපදේශාත්මක සහ රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන

CLEEN UP Mobile app එක පිළිබදව මව්බිම පුවත්පත සමඟ පවත්වන ලද සාකච්ඡාව.

අය වැය සම්පාදනයට ජනතා අදහස් ලබාගැනීමේ… ගෞරවණිය ඇරයුම.

ගරු නගරාධිපති බුද්ධික ජයවිලාල් මැතිතුමාගේ ජන්ම දිනයට සමගාමිව 2019.03.21 දින ජනතාවාදී සේවා කිහිපයක් සිදුකරන ලදි