සභික තොරතුරු

ගරු නගරාධිපති (සා.වි.)
ජී. බුද්ධික ජයවිලාල් මැතිතුමා.
අංක: 379/3,
පහළ බෝමිරිය,
කඩුවෙල.
072 – 9037851 / 011 – 2538699
ගරු නියෝජ්‍ය නගරාධිපති (සා.වි.)
ඒ.ජී. චන්දික ප්‍රසාද් අභයරත්න මැතිතුමා
අංක: 743/64,
මුවන්හෙළවත්ත,
තලංගම උතුර.
077 – 8978787 / 011 – 2741563
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
කේ. ග්‍රේෂන් අල්විස් මැතිතුමා
අංක: 212/1A,
පට්ටියවත්ත පාර,
කොතලාවල,
කඩුවෙල.
071 – 8066070 / 011 – 2548652
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
ශ්‍යාමලාල් වර්ණකුලසූරිය මැතිතුමා
අංක : 166/3,
ඉහළ බෝමිරිය,
කඩුවෙල.
071 – 8537148 / 011 – 2537148 / 011 – 2054541
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී(සා.වි.)
ජී.ඒ. නීල් ශාන්ත මැතිතුමා
අංක: 634/B ,
ජයන්ති පාර,
අතුරුගිරිය.
077 – 7465908 / 011 – 2156434
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
ඩබ්.ජී. රිචඩ් බාලසුරිය මැතිතුමා
අංක: 678/1/A,
මුත්තෙට්ටුගොඩ පාර,
උතුරු තලංගම.
071 – 5250021 / 011 – 2790042
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
ඩබ්.ඩී. චන්දික ප්‍රසන්න මැතිතුමා
අංක: 181/ A /2,
වැලිවිට,
කඩුවෙල.
077 – 8283129 / 011 – 2144014
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
බී. මනෝජ් ක්‍රිෂාන්ත පෙරේරා මැතිතුමා
අංක: 133/2,
හෝකන්දර දකුණ,
හෝකන්දර.
071 – 2290592 / 011 – 7290592
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
ඩී.ජේ.එම්.එන්. සමන් කුමාර මැතිතුමා
අංක: 58/2,
කොරතොට,
කඩුවෙල.
071 – 4070350 / 011 – 2408748 / 011 – 2798457
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
ඒ. ප්‍රදීප් ශ්‍රී සුනෙත් අත්තිඩිය මැතිතුමා
අංක: 1073/1,
තලංගම උතුර,
පොතුඅරාව පාර,
හෝකන්දර.
077 – 3874987 / 011 – 2762959
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
සරත් කුමාර තලගල මැතිතුමා
අංක: 247,
සීලවිමල මාවත,
ඔරුවල,
අතුරුගිරිය.
077 – 5284777
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
සුනිල් රංජිත් ද සිල්වා වෛද්‍යරත්න මැතිතුමා
අංක: 259,
සිංහපුර,
හෝකන්දර දකුණ
075 – 2262400 / 011 – 2156439
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
දීපාල් දර්ශන හෙට්ටිආරච්චි මැතිතුමා
අංක: 486,
යමුනා,
වැලිවිට පාර,
කඩුවෙල.
071 – 4302905 / 011 – 2885846
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
කේ.ජේ.පී. සරත් කුමාර කාරියවසම් මැතිතුමා
අංක 474/A,
කාරියවසම් පෙදෙස,
අරංගල,
හෝකන්දර.
077 – 7386506
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
චාමර ජයලත් මැතිතුමා
අංක: 518/1,
ජය මාවත,
දැඩිගමුව.
077 – 3284567
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
ප්‍රියන්ත පුෂ්ප කුමාර බමුණුආරච්චි මැතිතුමා
අංක : 84/2A,
රෝහල පාර,
නවගමුව,
රණාල.
071 – 8347475
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
හර්ෂන ලක්මාල් වාහලතන්ත්‍රී මැතිතුමා.
අංක: 139,
කහන්තොට පාර,
මාලබේ.
077 – 7194772
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
වානගුරුගේ නිලන්ත පුෂ්ප කුමාර මැතිතුමා
අංක: 399/A,
වල්ගම,
අතුරුගිරිය.
077 – 6967590
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
යු. සරත් ධනවංශ මැතිතුමා
අංක: 98,
වැලිවිට,
කඩුවෙල.
071 – 4199051
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
එම්.ඩී. කාංචනා දමයන්ති මායාදුන්න මැතිතුමිය
අංක: 677/1/A,
තුන්අඳහේන,
කොරතොට,
කඩුවෙල.
072 – 3227506
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
එල්. ශිරාන්ත ජයලත් පෙරේරා මැතිතුමා
අංක: 635,
හල්ගහදෙනිය,
අංගොඩ.
077 – 3528646
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
ඩී.කේ. සුමිත් ප්‍රසන්න මැතිතුමා
අංක322/A/4,
රොබට් ගුණවර්ධන මාවත,
රුහුණුපුර,
බත්තරමුල්ල.
071 – 6177038
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
ඩිලානි ඉරෝෂා අමරසිංහ මැතිතුමිය
අංක: 66/A,
රොබට් ගුණවර්ධන මාවත,
දකුණු තලංගම,
බත්තරමුල්ල.
071 – 8986035
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
කේ. රංජිත් පෙරේරා මැතිතුමා
අංක: 622,
දේසිංහ මාවත,
දකුණු තලංගම,
බත්තරමුල්ල.
071 – 5125813
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
කේ.ඩී. අජිත් කුමාර මැතිතුමා
අංක: 178, “ගයාවාස”
විහාර මාවත, හේවාගම,
කඩුවෙල.
075 – 5953307
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
යු.එල්. ශ්‍රියානි මැතිතුමිය
අංක: 346/32, වෙදගෙවත්ත,
කොටුවේගොඩ,
රාජගිරිය.
071 – 9002772
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
ඩබ්.වී. සුරේෂ් ප්‍රියදර්ශන මැතිතුමා.
අංක: 68, සුමනසේකර පුර,
වැලිපිල්ලෑව,
දැඩිගමුව
071 – 0554062, 011 – 5219447
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
ඩබ්.ඩී. අරුණ ලක්මාල් කුෂන්ත මැතිතුමා
අංක: 425/A,
රෝහණ විලත්ගමුව මාවත,
වැලිවිට,
කඩුවෙල.
072 – 2808720, 011 – 2144035
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
කේ.එච්. ඩී. රොෂාන් ප්‍රදීප් මැතිතුමා.
අංක: 313/9,
පහළ බෝමිරිය,
කඩුවෙල.
071 – 4317317
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
පී. රෝහිණී මංගලිකා මැතිතුමිය
අංක: 8/64,
ජයවඩනගම,
බත්තරමුල්ල.
077 – 6637545
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
ආර්.ඩබ්. කුමාරි පතිරගේ මැතිතුමිය
අංක: 331/3,
නවගමුව දකුණ,
රණාල.
077 – 2919160
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
ආර්.ඒ. ප්‍රේමරංජිත් පෙරේරා මැතිතුමා
අංක: 8/B, වික්‍රමසිංහපුර,
බත්තරමුල්ල.
071 – 8146423 / 077 – 5282727
011 – 2796750 / 011 – 3883789
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
බී.එම්. අනිල් නිහාල් මැතිතුමා
අංක: 144, වල්පොල,
මුල්ලේරියාව,
නව නගරය.
071 – 2299149, 011 – 2568271
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
පී.ඩී. චන්ද්‍රසේන මැතිතුමා
අංක: 474,
ශ්‍රී සුමනතිස්ස මාවත,
නවගමුව.
072 – 3647434, 011 – 2415247
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
ඩබ්.එල්.ඩී. විචිත්‍ර උදය කුමාර මැතිතුමා
අංක: 342/3/A, පහළ බෝමිරිය,
කඩුවෙල.
077 – 7744256, 011 – 2548647
011 – 2548995, 011 – 4013776
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
ආර්.ඒ. යසරත්න මැතිතුමා
අංක: 48/1, තුන්අඳහේන,
කොරතොට,
කඩුවෙල.
077 – 7666012
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
පී.ජී. රවීන්ද්‍ර රුක්මන් පෙරේරා මැතිතුමා
එල්.එස්. පෙරේරා මාවත,
හීනටිකුඹුර,
කොස්වත්ත.
077 – 7605608
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
බෝසෙත් තිලෝක කළහෙපතිරණ මැතිතුමා
අංක: 90/4/2,
රාමහැර පාර,
හේවාගම, කඩුවෙල.
071 – 2905357
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
කල්යානි ප්‍රදීපා පතිවිදාන මැතිතුමිය
අංක:164 ,
රොබට් ගුණවර්ධන මාවත,
බත්තරමුල්ල.
077 – 0618842, 011 – 2882640
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
අනුෂා අබේවික්‍රම ධනපාල මැතිතුමිය
අංක: 722/24,
ග්‍රාමෝදාගම,
අතුරුගිරිය.
071 – 5723087, 011 – 2771110
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි)
එම්.කේ. සුමනා ජයරත්න මැතිතුමිය
අංක: 60,
අවිස්සාවේල්ල පාර,
රණාල.
077 – 2565959, 011 – 2415516
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි)
පී. සුසන්ති ඉත්තෑපාන මැතිතුමිය
අංක: 30/1 A, සුමේධ මාවත,
අග්ගොන,
අංගොඩ.
072 – 2815737
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි)
අසිත නිරෝෂන මැතිතුමා
අංක: 115/B/2/1, බෘෘක්වත්ත,
හේවාගම,
කඩුවෙල.
077 – 0748340
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි)
ශාන්ත ජාගොඩආරච්චි මැතිතුමා
අංක: 146,
කඩුවෙල පාර,
අතුරුගිරිය.
071 – 2760505
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
ගයන්ත රුක්ෂාන් මැතිතුමා
අංක:- 1078/1,
පන්නිපිටිය පාර,
බත්තරමුල්ල.
077 – 4227377
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
වයි.පී.අයි.එන්.ජී. සේනාරත්න මැතිතුමිය
අංක: 220/5,
ශ්‍රී සුදර්ශණ මාවත,
මාලබේ.
077 – 8701002
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
දමයන්ති බාලසූරිය මැතිතුමිය
අංක: 507/B,
සුසිලාරාම පාර,
මාලබේ.
076 – 68888419
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී (සා.වි.)
ඒ.ඩබ්. චන්න පැතුම් දර්ශන පීරිස් මැතිතුමා
අංක: 359, හෝකන්දර දකුණ,
හෝකන්දර,
ඇවරිහේන. (වැල්ලන්ගිරිය 23)
072 – 6666668