දිලිදු පවුල් සදහා නව නිවාස පිරිනැමිම – නිවසක උරුමය – 04-11-2018