අයවැය – 2024

2024 වසර වෙනුවෙන් කඩුවෙල මහා නගර සභාව විසින් පිළියෙල කරන ලද අයවැය ලේඛනය.