ශාන්තාලෝකගම සහ බත්තරමුල්ල , තල්දියාවල නගර සභා පෙර පාසල් ත්‍රිත්වයේ 2023 වාර්ශික විවිධ ප්‍රසංගය.