2024 වර්ෂය සඳහා කඩුවෙල මහා නගර සභාවේ වාහන සංචිත රක්ෂණය කිරීම සදහා මිල ගණන් ලබා ගැනිම.