සාහිත්‍යාවලෝකනාභිමානී – 2022 සහ කාර්යසාධනාභිමානී – 2019/2020

සම්මාන ප්‍රධානය කිරීමේ වැඩසටහනේදී කඩුවෙල මහා නගර සභාවේ අතුරුගිරිය මහජන පුස්ථකාලය බස්නාහිර පලාතේ හොදම පුස්ථකාලය ලෙස පිදුම් ලැබූ වගයි.