අයවැය – 2023

රටටම ආදර්ශයක් වූ අපගේ මෙහෙවර මෙවරත් විජයග්‍රහණය කල වගයි.

කඩුවෙල මහා නගර සභාවේ පස්වන අයවැය වැඩි ජන්ද 31 කින් මෙවරත් ජයග්‍රහණය කරනු ලැබුවේය.