ඇඳිරි නීතිය අවස්ථාවේදිද කසල එකතුකම් කටයුතු නිසිපරිදි