පළමු පාසල මව්කුසයි – උපදේශාත්මක සහ රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන