කඩුවෙල මහා නගර සභාවේ අතුරුගිරිය මහජන පුස්තකාලය ස්වයංක්‍රීයකරණය.

පළමු පාසල මව්කුසයි – උපදේශාත්මක සහ රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන

CLEEN UP Mobile app එක පිළිබදව මව්බිම පුවත්පත සමඟ පවත්වන ලද සාකච්ඡාව.

අය වැය සම්පාදනයට ජනතා අදහස් ලබාගැනීමේ… ගෞරවණිය ඇරයුම.