තොරතුරු නිලධාරීන්

අභියාචනා නිලධාරියානම : දිල්රුක්ෂි ගමගේ මහත්මිය
නිත්‍ය තනතුර : නාගරික කොමසාරිස්
ලිපිනය : කඩුවෙල මහා නගර සභාව, කඩුවෙල.
දුරකථන : 011-2548491
විද්‍යුත් ලිපිනය : mckaduwela@gmail.com
තොරතුරු නිලධාරිනම : ඊ.ඒ.අයි.කේ. එදිරිසිංහ මහත්මා
නිත්‍ය තනතුර : නියෝජ්‍ය නාගරික කොමසාරිස් ( ශ්‍රී ල.ප.සේ. )
ලිපිනය : කඩුවෙල මහා නගර සභාව, කඩුවෙල.
දුරකථන : 011-2571200
විද්‍යුත් ලිපිනය : kadumceng@gmail.com
සහය තොරතුරු නිලධාරිනම : එස්.එම්. ඉරෝමි ලෂිකා මහත්මිය
නිත්‍ය තනතුර : නාගරික ලේකම්
ලිපිනය : කඩුවෙල මහා නගර සභාව, කඩුවෙල.
දුරකථන : 011-2539831
විද්‍යුත් ලිපිනය : mskadumc@gmail.com