තොරතුරු නිලධාරීන්

අභියාචනා නිලධාරියානම : දිල්රුක්ෂි ගමගේ මහත්මිය
නිත්‍ය තනතුර : නාගරික කොමසාරිස්
ලිපිනය : කඩුවෙල මහා නගර සභාව, කඩුවෙල.
දුරකථන : 011-2548491
විද්‍යුත් ලිපිනය : mckaduwela@gmail.com
තොරතුරු නිලධාරිනම :
නිත්‍ය තනතුර :
ලිපිනය : කඩුවෙල මහා නගර සභාව, කඩුවෙල.
දුරකථන : 011-2571200
විද්‍යුත් ලිපිනය : kadumceng@gmail.com
සහය තොරතුරු නිලධාරිනම :
නිත්‍ය තනතුර : නාගරික ලේකම්
ලිපිනය : කඩුවෙල මහා නගර සභාව, කඩුවෙල.
දුරකථන : 011-2539831
විද්‍යුත් ලිපිනය : mskadumc@gmail.com