කාර්යාල තොරතුරු

ලිපිනය
කඩුවෙල මහා නගර සභාව,
නව නුවර පාර,
කඩුවෙල

දුරකථන අංක :
+94 112 571 200

ෆැක්ස් අංකය :
+94 112 548 492

විද්‍යුත් ලිපිනය :
mckaduwela@gmail.com

මාර්ග සිතියම