දිස්ත්‍රික් කාර්යාල

බත්තරමුල්ල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය
තලවතුගොඩ පාර,
බත්තරමුල්ල.
දු.ක අංක : +94 112 867 865
ෆැක්ස් අංක : +94 112 867 432
ඊමේල් : batdiokmc@gmail.com
අතුරුගිරිය දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය
වල්ගම,
අතුරුගිරිය.
දු.ක අංක : +94 112 561 017
ෆැක්ස් අංක : +94 112 053 954
ඊමේල් : athdiokmc@gmail.com

අප සමඟ සම්බන්ධ වන්න

ලිපිනය

කඩුවෙල මහා නගර සභාව,
නව නුවර පාර,
කඩුවෙල

දුරකථන අංක :
+94 112 571 200

ෆැක්ස් අංකය :
+94 112 548 493

විද්‍යුත් ලිපිනය :
mckaduwela@gmail.com

මාර්ග සිතියම