ක්‍රීඩා පිටිය වෙන් කර ගැනීම

පැලවත්ත ජී.එච් බුද්ධදාස ක්‍රීඩාංගනය වෙන් කිරීම බත්තරමුල්ල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය මගින් සිදුකර ගත හැක.

කිංස්ලි ටී. වික්‍රමරත්න ක්‍රීඩාංගනය වෙන් කිරීම බත්තරමුල්ල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය මගින් සිදුකර ගත හැක.

වැලිවිට ශාන්ත මරියා ක්‍රීඩාංගනය වෙන් කිරීම කඩුවෙල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය මගින් සිදුකර ගත හැක.

අභයපුර ක්‍රීඩාංගනය වෙන් කිරීම අතුරුගිරිය දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය මගින් සිදුකර ගත හැක.