ක්‍රීඩා පිටිය වෙන් කර ගැනීම

ක්‍රීඩා පිටිය වෙන් කිරීමේ ගාස්තු

ජී.එච් බුද්ධදාස ක්‍රීඩාංගනය – පැලවත්ත

දිවා කාලය ගාස්තුව දිනකට – රු. 56,055.00