සහන මිලට පොහොර ලබාදීම

කසල කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ පොහොර මිල ගණන්

ප්‍රමාණයමිල
(ඇසුරුම් කල)
මිල
(ඇසුරුම් නොකල)
කි.ග්‍රෑ.01රු. 23.00රු. 12.00
කි.ග්‍රෑ.02රු. 46.00
කි.ග්‍රෑ.05රු. 115.00
කි.ග්‍රෑ.10රු. 230.00
කි.ග්‍රෑ.20රු. 460.00
කි.ග්‍රෑ.50රු. 1500.00

කසල කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයෙන් හා කඩුවෙල සති පොළ භුමියේ පිහිටුවා ඇති පොහොර අලවිසැලෙන් ලබා ගත හැක.