සහන මිලට පොහොර ලබාදීම

කසල කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ පොහොර මිල ගණන්

ප්‍රමාණයමිල
කි.ග්‍රෑ.01රු. 10.00
කි.ග්‍රෑ.02රු. 35.00
කි.ග්‍රෑ.05රු. 75.00
කි.ග්‍රෑ.50රු.500.00

කසල කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයෙන් ලබා ගත හැක