පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම

පෝරම ගාස්තු

  1. පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සදහා අයදුම් පත්‍රය – රු. 117.30