ටෙන්ඩර් නිවේදන

No

Description

Download

1කඩුවෙල වැලිපිල්ලෑව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ රෝහණ ජයසේකරපුර ක්‍රීඩාංගණයේ යෝජිත සංවර්ධන කටයුතු.
2කඩුවෙල නගර සභාව සඳහා යෝජිත අතුරුගිරිය පෝරේහි ආදාහනාගාරයේ ඉදිකිරීම.