බත්තරමුල්ල මහජන පුස්ථකාලයේ නව කියවීමේ ශාලාව විවෘත කිරිම – 2019.03.21