නව පාලම් තරාදිය හා ආරක්ෂිත කැමරා පද්ධතිය විවෘත කිරිම – 2019.03.21