ප්ලාස්ටික් පොලිතීන් අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ මධ්‍යස්ථානය නිරීක්ෂණය කිරීම – 2019.01.01