නව ටැක්ටර් රථ 06 ක් හා නව බස් රථය සේවයේ යෙදවීම – 2019.01.01