2017 සිසු දිරිය සරු බිමට සහ දිරිය වනිතා – සහතික ප්‍රදානය – 2018.11.27