පොදු උපයෝගී සේවා

 1. පුස්තකාල
 • කඩුවෙල පුස්තකාලය
 • අතුරුගිරිය පුස්තකාලය
 • බත්තරමුල්ල පුස්තකාලය
 1. සතිපොළ
 • කඩුවෙල සතිපොළ
 • අතුරුගිරිය සතිපොළ
 1. පොදු වෙළඳපළ
 • බත්තරමුල්ල රෝයල් ප්ලාසා වෙළඳ සංකීර්ණය
 • අතුරුගිරිය මෙගාසිටී වෙළඳ සංකීර්ණය
 • කඩුවෙල පොදු වෙළඳ සංකීර්ණ
 1. ක්‍රීඩා පිටි
 • ජී.එච් බුද්ධදාස ක්‍රීඩාංගනය – පැලවත්ත