භෞතික සැලසුම්කරණය

    1. බිම්කට්ටි සැළසුම් අනුමත කිරීම.
    2. ගොඩනැගිලි සැළසුම් අනුමත කිරීම.
    3. වීථි රේඛා/ගොඩනැගිලි සීමා සහතික නිකුත් කිරීම.
    4. නොපවරාගැනීමේ සහතික නිකුත් කිරීම.