රන් සම්මානය ජයග්‍රණය කාර්ය සාධන තරගාවලිය 2022/2023

කාර්ය සාධන තරගාවලිය 2022/2023 කඩුවෙල මහා නගර සභාව විසින් බස්නාහිර පලාත් රන් සම්මානය හිමිකරගත් වගයි.