අය වැය සම්පාදනයට ජනතා අදහස් ලබාගැනීමේ… ගෞරවණිය ඇරයුම.