வீதவரி தொடர்பான நடைமுறை

பணிபொறுப்புகாலம்
வீதவரி அறிவித்தலை விடுத்தல்வருமான பரிசோதகர்முன்னைய ஆண்டின் டிசெம்பர் 31 இற்கு முன்னர்

நகர சபைக்கு வீதவரியை செலுத்துதல்

  1. சம்பந்தப்பட்ட ஆண்டின் சனவரி 31 இற்கு முன்னர் வீதவரி செலுத்தும் ஆட்களுக்கு 10%கழிவு வழங்கப்படும்.
  2. காலாண்டு ரீதியிலும் செலுத்துவதற்கான வசதிகள் ஏற்பாடுசெய்யப்பட்டுள்ளன.

விண்ணப்பப்படிவத்தை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள்

வீதவரி இலக்கமொன்றை பெற்றுக்கொள்வதற்கான

விண்ணப்பப்படிவதை பூர்த்திசெய்து உங்களுக்குரிய மாவட்ட அலுவலகத்திற்கு கையளிக்கும் போது விண்ணப்படிவக் கட்டணம் அறவிடப்படும்..