மலக்கழிவு பவுசர் (கலி பவுசர்) சேவையை வழங்குதல்

மலக்கழிவு பவுசர் சேவையைப் பெறுவதற்கான கட்டணங்கள் பின்வருமாறு.

கடுவெல மாநகர ஆளுகைப் பிரதேசம் (குடியிருப்பு)
ரூ. 5,461.20
கடுவெல மாநகர ஆளுகைப் பிரதேசம் (வணிகம்) ரூ. 6,634.20
கடுவெல மாநகர ஆளுகைப் பிரதேசத்திற்கு வெளியே (குடியிருப்பு) ரூ. 7,807.20
கடுவெல மாநகர சபை ஆளுகைப் பிரதேசத்திற்கு வெளியே (வணிகம்) ரூ. 8,980.20