வணக்கம்

கடுவெல மாநகர சபை  ஆளுகைப் பிரதேசம் வடக்கில் களணி ஆற்றினாலும்,கிழக்கில் நாகடமுல்ல கால்வாய்/ திலக தெனிய புறக் கால்வாய் ஆகியவற்றினாலும்,  தெற்கில் புவக்கஹதெனிய நிலப்பகுதி/ மெதி எல/ பண்டாரதெனிய ஆகிய எல்லைகளினாலும், மேற்கில் இலங்கை – யப்பான நட்புறவு வீதி/தியவன்னா ஒய/ தியவன்னா சதுப்புநிலத்தினாலும் எல்லைக்குட்படுகின்றது.

கடுவெல மாநகர சபை ஆளுகைப் பிரதேசம் மேற்கு மாகாணத்தின் கொழும்பு நிர்வாக மாவட்டத்திற்கு உட்பட்டதாகும். பரப்பளவினை நோக்குகையில் இலங்கையிலுள்ள மாநகர சபைகளில் முதலாவது இடம் கடுவெல மாநகர சபைக்கு கிடைப்பதுடன் நீர் நிலைகள் உள்ளிட்டதாக மொத்த நிலப்பரப்பின் அளவு 91.76 சதுர கிலோமீற்றர்களாகும். இந்த நிலப்பரப்பு கொழும்பு மாவட்டத்தின் நிலப்பரப்பில்13.1% ஆகும், 2020 ஆம் ஆண்டு நிறைவடைகின்ற போது இப்பிரதேசத்தின் மொத்த சனத்தொகை 281,282 என அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது

செய்திகள்

Registration of Suppliers & Contractors for the year 2024

Read More

பாடசாலைகளுக்கிடையிலான விவாதப் போட்டித் தொடர் 2019

Read More
பாடசாலைகளுக்கிடையிலான விவாதப் போட்டித் தொடர் 2019

CLEEN UP Mobile app பற்றி “மவ்பிம” பத்திரிகையுடன் நடாத்தப்பட்ட கலந்துரையாடல்

Read More
CLEEN UP Mobile app பற்றி “மவ்பிம” பத்திரிகையுடன் நடாத்தப்பட்ட கலந்துரையாடல்

நிலுவை வீதவரியை செலுத்துவதற்கான சலுகைக் காலம் செம்டெம்பர் 15 முடிவடைகின்றது.

Read More
நிலுவை வீதவரியை செலுத்துவதற்கான சலுகைக் காலம் செம்டெம்பர் 15 முடிவடைகின்றது.

அத்துருகிரிய- இரண்டு நடமாடும் சேவை நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்

Read More
அத்துருகிரிய- இரண்டு நடமாடும் சேவை நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்

கடுவெல மாநகர சபை தினம் – 2019

Read More
கடுவெல மாநகர சபை தினம் – 2019

வரவு செலவு திட்டத்தை உருவாக்குவதற்கு மக்கள் கருத்துக்களை பெற்றுக்கொள்ளுதல் கௌரவமான அழைப்பு

Read More
வரவு செலவு திட்டத்தை உருவாக்குவதற்கு மக்கள் கருத்துக்களை பெற்றுக்கொள்ளுதல் கௌரவமான அழைப்பு

ஜப்பானிய தூதுக்குழுவுடன் நடைபெற்ற கலந்துரையாடல்

Read More
ஜப்பானிய தூதுக்குழுவுடன் நடைபெற்ற கலந்துரையாடல்

கௌரவ நகரபிதா புத்திக ஜயவிலால் அவர்களின் பிறந்த தினத்திற்கு சமாந்தரமாக 2019.03.21 ஆம் திகதி மக்கள் நேயமிக்க சில சேவைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

Read More
கௌரவ நகரபிதா புத்திக ஜயவிலால் அவர்களின் பிறந்த தினத்திற்கு சமாந்தரமாக 2019.03.21 ஆம் திகதி மக்கள் நேயமிக்க சில சேவைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

“நகராட்சி கிராமத்துக்கு – நகர பிதாவின் நடமாடும் சேவை”

Read More
“நகராட்சி கிராமத்துக்கு – நகர பிதாவின் நடமாடும் சேவை”

© 2019 கடுடிவல மாநகர சபை – களுத்துறை: மார்ச் 23, 2024 @ 6:15 காலை - வடிவமைத்தவர் ITRDA