விளையாட்டு மைதானத்தை முன்பதிவு செய்துகொள்ளுதல்

பத்தரமுல்ல மாவட்ட அலுவலகத்தின் மூலம் ஜீ.எச்.புத்ததாச விளையாட்டு மைதானத்தை முன்பதிவு செய்துகொள்ள முடியும்.