பணியாற்றொகுதி

பெயர்

பதவி

அலுவலக தொலைபேசி இலக்கம்

தொலைநகல்

செல்லிட தொலைபேசி இலக்கம்

திரு. தில்ருக்ஷி கமகேநகர ஆணையாளர்
(இ.நி.சே I )
011 – 2548491011 – 2548492071 – 4963443
திருமதி எஸ்.ஜீ. ஸ்ரீயானி பெரேராபிரதி நகர ஆணையாளர் – (அரச பொறியில் சேவை)
011 – 2548998011 – 2548998071 – 0119086
ஆர்.பி திருமதி அலுத்கேநகர செயலாளர் (பதிற் கடமை)011 – 2539831011 – 2539831071 – 5349118
செல்வி. டி.வி.குருப்பு நகர கணக்காளர் (இ.க.சே)011 – 2539562011 – 2539562070 – 2127848
நகர கணக்காளர் (இ.க.சே)011 – 2537162011 – 2539562
டி.எம்.எஸ்.எம். திசாநாயக்க திருநகர பொறியியலாளர் (ஸ்ரீ.எல்.இ.எஸ்)0112 – 156720011 – 2539563071 – 8768987
கே.பி.எஸ். திரு.விஜேசிறிநகர பொறியியலாளர் (ஸ்ரீ.எல்.இ.எஸ்)011 – 2579793011 – 2539563077 – 3052982
திருமதி டி.கே.கே.என்.பீ. பண்டாரவேலை அத்தியட்சகர்011 – 2142661011 – 2539563077 – 7723995
திரு. எஸ்.என்.பீ.டீ. திலக் சுதேச மருத்துவ அதிகாரி – அத்துறுகிரிய011 – 2561017071 – 8744409
திருமதி டி.பி.சேனாதீரசுதேச மருத்துவ அதிகாரி – கடுவெல011 – 2571200011 – 2548492071 – 4415092
திரு. ஏ.எம்.சீ. அதாவுதசுதேச மருத்துவ அதிகாரி – பத்தரமுல்ல011 – 2867865071 – 8501973
திருமதி டபிள்யூ.எம்.எஸ்.எஸ். வன்னிநாயக்கசட்ட அதிகாரி011 – 2579950011 – 2579950071 – 8104710
திருமதி ஜீ.சீ. சுபாஷினி குருகலகால்நடை மருத்துவ அதிகாரி011 – 2119783071 – 8386098
நிர்வாக உத்தியோகத்தர் (பதிற்கடமை)011 – 2548996011 – 2548996
திருமதி ஏ.ஜே.எம்.வை. பிரியராஜினிமாவட்ட உத்தியோகத்தர் – அத்துறுகிரிய011 – 2156720011 – 2052954077 – 4568403
திருமதி எம்.பி.எல். மல்தெனியமாவட்ட உத்தியோகத்தர் (பதிற்கடமை) – பத்தரமுல்ல011 – 2867432011 – 2867432070-5372244
திருமதி எம்.ஜே.கல்பனீ மிஹிரானிமாவட்ட உத்தியோகத்தர்– கடுவெல011 – 2571200011 – 2548492 071 – 4454418
திரு ஏ.எம்.ஆரியரத்னவேலை அத்தியட்சகர் (பதிற்கடமை – கடுவெல/அத்துறுகிரிய011 – 2571200071 – 4499835
திருமதி பீ.எம். எல். என்.கே. போஹத்நூலகப் பொறுப்பாளர்- அத்துறுகிரிய011 – 2742768011 – 2053954075 – 7125749
செல்வி எம்.ஈ.எஸ். பெரேராநூலகப் பொறுப்பாளர்- கடுவெல011 – 3560167011 – 2548492077 – 0680967
திருமதி பீ.எம். எல். என்.கே. போஹத்நூலகப் பொறுப்பாளர்- பத்தரமுல்ல011 – 2865587075 – 7125749
டபிள்யூ.எம்.யு. பெர்னாண்டோ செல்விஉள்ளக கணக்காய்வு உத்தியோகத்தர்011 – 2571200071-3227460
திரு ஏ.டீ.எஸ். விஜேசிங்கபிரதம வருமான பரிசோதகர்011 – 2571200071 – 4081608

நகர பிதாவின் பிரத்தியேக பணியாற்றொகுதி

பெயர்

பதவி

உத்தியோகபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்

தொலை நகர்

செல்லிட தொலைபேசி இலக்கம்

நகர பிதாவின் பிரத்தியேக செயலாளர்
நகர பிதாவின் மக்கள் தொடர்பு அலுவலர்
நகர பிதாவின் ஊடக செயலாளர்
எழுதுநர்
பிரத்தியேக பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்