பணியாற்றொகுதி

பெயர்

பதவி

அலுவலக தொலைபேசி இலக்கம்

தொலைநகல்

செல்லிட தொலைபேசி இலக்கம்

திருமதி தில்ருக்ஷி கமகேநகர ஆணையாளர்
(இ.நி.சே I )
011 – 2548491011 – 2548492071 – 4963443
இ.ஏ.ஐ.கே. திரு எதிரிசிங்கபிரதி நகர ஆணையாளர் – (அரச பொறியில் சேவை)
011 – 2548998011 – 2548998071-4228596
எஸ்.எம் திருமதி ஐரோமி லஷிகாநகர செயலாளர் (பதிற் கடமை)011 – 2539831011 – 2539831071-8245919
செல்வி. டி.வி.குருப்பு நகர கணக்காளர் (இ.க.சே)011 – 2539562011 – 2539562070 – 2127848
நகர கணக்காளர் (இ.க.சே)011 – 2537162011 – 2539562
டி.எம்.எஸ்.எம். திசாநாயக்க திருநகர பொறியியலாளர் (ஸ்ரீ.எல்.இ.எஸ்)0112 – 156720011 – 2539563077-6508752
கே.பி.எஸ். திரு.விஜேசிறிநகர பொறியியலாளர் (ஸ்ரீ.எல்.இ.எஸ்)011 – 2579793011 – 2539563077 – 3052982
வேலை அத்தியட்சகர்011 – 2142661011 – 2539563
கே.டி.எஸ். திருமதி கல்பானிசுதேச மருத்துவ அதிகாரி – அத்துறுகிரிய011 – 2561017071-2857281
திருமதி டி.பி.சேனாதீரசுதேச மருத்துவ அதிகாரி – கடுவெல011 – 2571200011 – 2548492071 – 4415092
ஏ.எம்.சி. திரு மற்றும் திருமதிசுதேச மருத்துவ அதிகாரி – பத்தரமுல்ல011 – 2867865071-8501973
திருமதி டபிள்யூ.எம்.எஸ்.எஸ். வன்னிநாயக்கசட்ட அதிகாரி011 – 2579950011 – 2579950071 – 8104710
டி.என். திருமதி ஜெயசிங்கால்நடை மருத்துவ அதிகாரி011 – 2119783071-8098709
நிர்வாக உத்தியோகத்தர் (பதிற்கடமை)011 – 2548996011 – 2548996
யு.ஏ.ஜி.ஜி. திருமதி உதகே ஆராச்சிமாவட்ட உத்தியோகத்தர் – அத்துறுகிரிய011 – 2156720011 – 2052954071-4228596
ஏ.பி.எஸ். உதயங்கனி செல்விமாவட்ட உத்தியோகத்தர் (பதிற்கடமை) – பத்தரமுல்ல011 – 2867432011 – 2867432071-8948045
டபிள்யூ.எம்.யு. பெர்னாண்டோ செல்விமாவட்ட உத்தியோகத்தர்– கடுவெல011 – 2571200011 – 2548492 071-3227460
திரு ஏ.எம்.ஆரியரத்னவேலை அத்தியட்சகர் (பதிற்கடமை – கடுவெல/அத்துறுகிரிய011 – 2571200071 – 4499835
டி.எம்.டபிள்யூ.வி. திரு. ஜெயசிங்நூலகப் பொறுப்பாளர்- அத்துறுகிரிய011 – 2742768011 – 2053954070-6275168
செல்வி எம்.ஈ.எஸ். பெரேராநூலகப் பொறுப்பாளர்- கடுவெல011 – 3560167011 – 2548492077 – 0680967
திருமதி பீ.எம். எல். என்.கே. போஹத்நூலகப் பொறுப்பாளர்- பத்தரமுல்ல011 – 2865587075 – 7125749
திருமதி. டி.பி. தெலவத்தஉள்ளக கணக்காய்வு உத்தியோகத்தர்011 – 2571200
திரு ஏ.டீ.எஸ். விஜேசிங்கபிரதம வருமான பரிசோதகர்011 – 2571200071 – 4081608

நகர பிதாவின் பிரத்தியேக பணியாற்றொகுதி

பெயர்

பதவி

உத்தியோகபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்

தொலை நகர்

செல்லிட தொலைபேசி இலக்கம்

நகர பிதாவின் பிரத்தியேக செயலாளர்
நகர பிதாவின் மக்கள் தொடர்பு அலுவலர்
நகர பிதாவின் ஊடக செயலாளர்
எழுதுநர்
பிரத்தியேக பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்