தகவல் உத்தியோகத்தர்கள்

பெயரிடப்பட்ட உத்தியோகத்தர்பெயர் : திரு. தில்ருக்ஷி கமகே
முகவரி : நகர ஆணையாளர், கடுவெல மாநகர சபை, கடுவெல.
தொலைபேசி : 011-2548491
மின்னஞ்சல் : mckaduwela@gmail.com
தகவல் உத்தியோகத்தர்பெயர் :
முகவரி :
தொலைபேசி : 011-2571200
மின்னஞ்சல் : kadumceng@gmail.com
உதவிதகவல் அதிகாரிபெயர் :
முகவரி :
தொலைபேசி : 011-2539831
மின்னஞ்சல் : mskadumc@gmail.com