2019 ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කිරිම හා අය වැය ජන්ද විමසිම – 2018.12.04