புதிய 06 ட்ரெக்டர் வண்டிகளையும் புதிய பஸ் வண்டிகளையும் ஈடுபடுத்துதல் – 2019.01.01