புரஹல கமட்ட (நகராட்சி கிராமத்திற்கு) – நகர பிதாவின் நடமாடும் சேவை வெலிஹிந்த – 2019.01.12